MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2017

Dôležité termíny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY/ IMPORTANT TERMS

30. 1. 2017            

Uzávierka záväzných prihlášok veľtrhu

Deadline for application forms

13. 3. 2017            

Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu

Deadline for entrance to official catalogue of the fair

31. 3. 2017            

Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy

Confirmation of the allocation for exhibitors

Január, február, marec 2017            

Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých

expozície realizuje AX

7. 4. 2017              

Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg AX)

Deadline for sending order forms for requested services

21. 4. 2017            

Záverečný termín na predloženie projektov

expozícií, ktoré nerealizuje AX

Deadline for projects submission

15. – 21. 5. 2017    

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h

V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom

organizátora veľtrhu montáž povolená od 9. 5. 2014

Assembly works at assigned area 7.00 a. m. – 8.00 p. m.

In exceptional circumstances and with written consent of the organizer

is the assembly allowed from 9. 5. 2014

22. 5. 2017          

Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h

Assembly works completion by 9.00 p. m

26. 5. 2017            

Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 h

Dismantling period from 4.00 p. m. – 10.00 p. m.

27. 5. – 30. 5. 2017                

Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h

Exhibits transport and dismantling period 7.00 a. m. – 6.00 p. m.

 

 

 

 

 

Mapa výstaviska