LIGNUMEXPO – LES 2018

Sprievodný program

Nahradí robotizácia priemyslu aj prácu stolárov

19.09.2018   10.00 – 12.00 hod.

Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B (Press centrum)

 

10.00  -  10.05

Prezentácia

10.05  -  10.30

Prehľad o súčasnom stave odvetvia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku z pohľadu dostatku kvalifikovaných pracovníkov.

PhDr. Peter Zemaník , generálny sekretár ZSD SR Zvolen

10.35  -  11.05

Súčasnosť a budúcnosť robotov v drevárskej a nábytkárskej výrobe v SR a s tým spojené benefity a rizika.

Ing. Richard Kminiak, PhD. , Technická univerzita vo Zvolene,  Drevárska fakulta

11.10 -  11.40

Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných firiem využitím robotov a CNC

Ing. Karel Krontorád, CSc., Ústav dřevařských technológií (LDF ), Brno

VSTUP VOĽNÝ

 Prihláška tu !Technológia lakovania v malých prevádzkach lakovní a ochrana životného prostredia a osôb

20.09.2018  10.00 – 12.00 hod.
Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B (Press centrum)

10.00   -  10.05
Prezentácia

10.05   -  10.35
Technológia lakovania v lakovniach malých firiem ( striekacie zariadenia, a pištole)
Gustav Hájek , DURR Systems, Nemecko

10.40  -  11.10
Zdravotné riziká a ochrana zdravia pri práci v lakovniach a v zariadeniach na povrchovú úpravu.
Ing. Eleonóra Halzlová, MPH, Regionálny úrad verejného zdrav. Nitra

11.15  -  11.45
Filtre a ochranné pomôcky do lakovní.
Jiří Neumann , EWAC, s.r.o. České Budějovice, ČR

VSTUP VOĽNÝ


Prihláška tu !


WORKSHOP s PANELOVOU DISKUSIOU

“Quo vadis lesníci a drevári?”

18. 9. 2018 od 13.00 do 15.00
Pavilón F

organizátori:

Zväz spracovateľov dreva SR

LESY SR, š.p.

diskutujúci:
Ing. Marián Staník, generálny riaditeľ LESY SR, š.p.
Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR, š.p.
Ing. Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR
Ing. Milan Benco, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR
Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., dekan DF TU Zvolen

témy:

Aká je úloha lesníkov a drevárov, aby zachovali lesy aj pre potomkov tak, ako to robili naši predchodcovia? Čo môžeme urobiť pre trvalé a dlhodobo udržateľné hospodárenie v lesoch? Aká je úloha a pozícia odborníkov lesníkov i drevárov v odbornej a laickej verejnosti? Prečo je vnímanie laickej verejnosti často v príkrom rozpore s realitou, v ktorej sa naše lesy nachádzajú. Cieľom tohto podujatia, je definovať súčasný stav a postavenie lesníckeho a drevárskeho prostredia. Hľadať spoločné východiská na zlepšenie situácie v prospech všetkých.

koordinátori:

JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., vedúci Odboru komunikácie LESY SR, š.p.
PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR
bližšie informácie: peter.zemanik@zsdsr.sk, 0918 474 987


Prednášky NLC

(Národné lesnícke centrum)

19.9. 2019 o 13:00 hod.

Pavilón F

 

Názov: Agrolesnícke systémy a ich potenciál pre produkciu dendromasy.

Ing. Jaroslav Jankovič, Csc.

 

Názov: Škodlivé činitele v lesoch Slovenska.

Ing. Andrej Kunca, PhD.

 

 

20.9. 2019 o 15:00 hod.

Pavilón F

Iniciatíva BIOEAST – príležitosť rozvoja lesnícko – drevárskeho sektora.

Dr. Ing. Tomáš Bucha

 

Hľadáte informácie o lesoch?

Ing. Anna Miková


SBA Slovak Busines Agency sba_logo_200px

Pavilón F

19. 9. 2018 10:00 – 11:30

20. 9. 2018 10:00 – 11.30

 

 

 

Prezentácia o možnostiach získania podpory pre MSP (malé a stredné podniky) v pôsobnosti Slovak Business Agency:

v rámci Národného projektu Národné podnikateľské centrum

v rámci Národného projektu Internacionalizácia

v rámci ostatných mechanizmov SBA (mikropôžičky, startupy a pod.)

voľná diskusia o možnostiach získania podpory


Predaj dreva na pni prvýkrát na Slovensku

priebeh, skúsenosti, výsledky

18.9.2018   15:15 – 16:15 hod

Pavilón F

 

Poznatky z prvej verejnej obchodnej súťaže “Predaj dreva na pni”

realizované na Slovensku v podmienkach Lesopoľnohospdárskeho majetku Ulič

Ing. Jindřich Španihel, Foresta SG, a.s.


Program zasadnutia Lesnícko-drevárskej rady

Organizátor:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Predmetom zasadnutia bude riešenie aktuálnych otázok v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva.

 

Mapa výstaviska