Výročné správy

Správa audítora 2018

Výročná správa 2018

Výkazy 2018

Poznámky 2018


Správa audítora 2017

Výročná správa 2017

Výkazy 2017

Poznámky k účtovnej závierke 2017


Výročná správa 2016


Výročná správa 2015


Výročná správa 2014


Výročná správa 2013


Výročná správa 2012

Výkaz ziskov a strát 2012

Súvaha 2012

Poznámky k účtovnej závierke 2012


Výročná správa 2011


Výročná správa 2010


Výročná správa 2009 


Výročná správa 2008

Mapa výstaviska