Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Správa audítora 2019

Výkazy 2019

Poznámky 2019


Správa audítora 2018

Výročná správa 2018

Výkazy 2018

Poznámky 2018


Správa audítora 2017

Výročná správa 2017

Výkazy 2017

Poznámky k účtovnej závierke 2017


Výročná správa 2016


Výročná správa 2015


Výročná správa 2014


Výročná správa 2013


Výročná správa 2012

Výkaz ziskov a strát 2012

Súvaha 2012

Poznámky k účtovnej závierke 2012


Výročná správa 2011


Výročná správa 2010


Výročná správa 2009 


Výročná správa 2008

Mapa výstaviska