Obstarávanie

Platné od 18.4.2016

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra (ďalej len „obstarávateľská organizácia“) je právnická osoba založená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktorý má obchodný charakter. Finančné zdroje na úhradu všetkých svojich výdavkov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a  služieb získava z príjmov z vlastnej podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom. Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb realizuje z dôvodu materiálneho zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti a z dôvodu zabezpečenia ochrany a zveľaďovania spravovaného majetku vo vlastníctve štátu.

Obstarávateľská organizácia v štruktúre organizácií rezortu bola zaradená do skupiny potencionálnych verejných obstarávateľov.  Z uvedeného vyplýva, že ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľskej organizácií finančné prostriedky na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, je obstarávateľská organizácia povinná postupovať v zmysle § 8 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení Smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zadávaní zákaziek v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3107/2016-260.“

Profil verejného obstarávateľa

Zákazky zadávané po 27.2.2014 sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa – Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik na stránke www.uvo.gov.sk.

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra (ďalej len  “AGROKOMPLEX”) zriaďuje na tejto stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa verejného obstarávania, predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

AGROKOMPLEX je verejným obstarávateľom podľa § 6 písm. f) Zákona, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa uvedeného Zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje AGROKOMPLEX zamestnancom a spolupracovníkom pre verejné obstarávanie.

Zverejňovanie informácií v zmysle zákona:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur:

Identifikačné údaje:

Názov spoločnosti: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Adresa spoločnosti: Výstavná 4, 949 01 Nitra

Mapa výstaviska