Profil podniku

Charakteristika podniku

V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí.

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti,  udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších.

Krátko z histórie

Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej činnosti vzniklo 1.1. 1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Po odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre. Z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1. 1976 zriadila účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, s počtom 380 zamestnancov. Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko – náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich bolo viac ako 600.  V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, strojárstvo, zváranie, zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a drevospracujúce technológie. Od 1.1. 2008 existovalo výstavisko v novej právnej forme ako Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Od 9.1.2017 sa obchodný názov podniku zmenil na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Časové míľniky

1973 - Rok založenia – Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

1976 - Účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo

1989 - Príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra

2008 – Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

2017 - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Ciele

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zameriava na nasledujúce ciele:

internacionalizácia podujatí a využívanie rastového potenciálu zahraničného obchodu

modernizácia a zvyšovanie kvality služieb pre vystavovateľov a návštevníkov

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra podniku – január 2021

Prehľad základných charakteristík

Rozloha výstavného areálu 143 ha
Celková kapacita 90.906 m2
Krytá výstavná plocha v pavilónoch 40.906m2
Voľná výstavná plocha 50.000 m2
Počet pavilónov 15
Kongresová hala 1
Kongresové miestnosti 5

Zamestnanci

Evidenčný stav zamestnancov k 30.9.2020 137
- z toho ženy 51
Priemerný evidenčný stav zamestnancov k 30.9.2020 139
- z toho ženy 51

Podnikateľské činnosti

organizovanie a realizácia veľtrhov a výstav
zámočnícke práce
vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok
reklamná činnosť
prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov
prenájom strojov a prístrojov
prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií
upratovacie práce
preklady a tlmočenie
tlač a digitálna tlač
podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
prevádzkovanie parkovísk
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických
zariadení do 1000 V a bleskozvodov
pohostinská činnosť, ubytovacie služby

Verejnoprospešné činnosti

zabezpečovanie činnosti SPM s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo
spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok

prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli

výstaviska v rozsahu udelenej licencie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Mapa výstaviska