Odborný sprievodný program na výstave AGROKOMPLEX 2017 (aktualizované)

 

vizual akt AX

 

 

ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM DISKUSNÉ OKRÚHLE STOLY AGROKOMPLEX 2017

Pavilón A

Organizátori:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Štvrtok - 17.8.2017

14:00 – Slovensko a nová Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

 

Piatok  - 18.8.2017

10:00 – Slovenské zeleninárstvo vstáva z popola. Môže byť príkladom pre iné odvetvia?

12:00 – Národný potravinový katalóg

14:00 – Eliminácia rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe

 

sobota - 19.8.2017

10:00 – Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľa? (spolu s ochutnávkou)

 

 

Odborný sprievodný program

Voľná plocha E

Organizátor: AGROTRADE GROUP, FARM FOODS

 

Cestičky výstavnou plochou

Technológia a príbeh pestovania hustosiatych plodín

Technológia a príbeh pestovania plodín siatych na presno

Technológia zberu krmovín

Chované zvieratá (oviec, kráv, magaduriek, kačíc, kurčiat)

Stroje potrebné pre chovanie zvierat

Doprava a manipulácia v poľnohospodárstve

Farmárska výroba potravín

 

Každý deň medzi kultúrnym programom

budú prebiehať odborné diskusie na témy

Dátum a čas: 17.8.2017 (štvrtok) o 11:30

Téma: Malí farmári kontra veľké podniky – diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné

Diskutujúci:

Ing. Juraj Kožuch, PhD. – Generálny riaditeľ PPA
JUDr. Jaroslav Puškáč – Generálny riaditeľ sekcie legislatívy, MPRV SR
Ing. Jaroslav Gudába - Generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
Ing. Marián Kohút – člen predstavenstva SPPK, Agrifarm s.r.o.
Jurky Milan – Predseda združenia mladých farmárov ASYF

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Vzťah ku súkromnej ale aj štátnej pôde – možnosti prenájmu
-       Legislatívne a praktické možnosti vypovedania nájomných zmlúv a zmeny užívania poľnohospodársky obrábateľných plôch
-       Ako by malo fungovať spolunažívanie malých a veľkých podnikov
-       Možnosti uplatnenia mladých farmárov v rastlinnej a živočíšnej výrobe
-       Poľnohospodárska politika štátu a EU a jej vplyv na vidiecku zamestnanosť, kvalitu vidieckeho života, produkciu slovenských potravín z pohľadu malých farmárov a veľkých podnikov

 

Dátum a čas: 17.8.2017 (štvrtok) o 16:00
Téma: Možnosti zvyšovania efektivity prác v poľnohospodárstve, vďaka zvyšovaniu rýchlosti 
vykonávania jednotlivých prác

Diskutujúci:
Ing. Štefan Adam – Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, NPPC – VÚEPP
Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. –Katedra strojov a výrobných biosystémov, SPU Nitra
RNDr. Igor Matečný, PhD. –Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Univerzita Komenského BA
Ing. Peter Matejovič – prezident združenia AGRION
Ing. Ján Cvek, PhD. – Riaditeľ predaja poľnohospodárskej techniky, Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Neustály pretrvávajúci tlak na zvyšovanie výkonnosti a znižovnie nákladov v poľnohospodárskej výrobe
-       Žiadne odvetvie za posledných 25 – 30 rokov nemalo také pomalé zvýšenie predaných cien na jednotku produkcie ako je tomu v poľnohospodárstve
-       Zvýšenie cien vstupov má za následok potrebu stáleho zvyšovania produktivity práce
-       Inovácie použitých strojov a technológie smerujúce k zefektívneniu prác vďaka zvýšeniu rýchlosti pri poľných prácach, doprave, nakladaní a iných prácach nám ukazujú cestu (nás vyzývajú) ako znižovať náklady v nasledujúcich rokoch až o 25%
-       Potreba zavádzania presného a variabilného hospodárenia a ako na to, aké technické výdobytky máme k dispozícii

Dátum a čas: 18.8.2017 (piatok) o 10:30
Téma: Znižovanie spotreby priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve bez znižovania úrody

Diskutujúci:
Ing. Monika Halásová, PhD. – Odbor rastlinnej  (hnojivá), MPRV SR
Ing. Bronislava Škarbová PhD. – Odbor rastlinnej výroby (pesticídy), MPRV SR
Ing. Daniela Rudá -  Hlavný štátny radca, odbor rastlinnej výroby, MPRV SR
RNDr. Zuzana Braná – Riaditeľka odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií, ÚKSÚP
Ing. Marián Halmeš – Konateľ spoločnosti SEMA HŠ, Sládkovičovo
Ing. Andrea Hajduková – Riaditeľka NOZ, Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Konštatovanie potreby použitia priemyselných hnojív a pesticídov pre dosiahnutie dostatočného množstva potravín vo svete
-       Stále prísnejšia legislatíva na vylúčenie škodlivých prípravkov a hnojív.
-       Možnosti a potreba využívať organické materiály na hnojenie (exkrementy zvierat, kompostovanie, organické materiály)
-       Znižovanie dávok priemyselných hnojív
-       Potreba pochopenia príjmu živín jednotlivých pestovaných plodín v jednotlivých vegetačných fázach
-       Regulácia aplikácie jednorazových dávok hnojív vzhľadom na disponibilnosť a premeny živín v nasledujúcich dňoch po aplikácii verzus potreby rastlín v danom vegetačnom štádiu
-       Možnosti listovej a bakteriálnej výživy pri znižovaní používania umelých hnojív a pesticídov
-       Vplyv aplikačnej techniky (postrekovačov a rozmetadiel priemyselných hnojív) na rovnomernosť rozhadzovania (aplikácie) hnojív a pesticídov
-       Legislatívne prípravy SR a EU v oblasti hnojenia a ochrany rastlín.

Dátum a čas: 18.8.2017 (piatok) o 15:00
Téma: Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov verzus bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch.

Diskutujúci:
Ing. Gabriela Matečná – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Milan Lapšanský – Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu, MPRV SR
Ing. Milan Semančík – Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
prof. Ing. Jozef Golian Dr. – Vedúci katedry hygieny a bezpečnosti potravín, SPU Nitra
Ing. Pavol Ďurkáč – Výrobný riaditeľ Farmfoods

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Priemerný človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív. Potreba neustáleho znižovania používania aditív a konzervantov pri výrobe potravín.
-       Farbivá, konzervanty, topiace soli, sladidlá, a iné prídavné látky v potravinách tzv. „E“ – ich možnosti umelo predĺžiť dobu trvanlivosti potravín, upraviť a zvýrazniť ich chuť a farbu, možnosť nahradiť drahšiu zložku potravín lacnejšou náhradou (najmä vodou, resp. menej kvalitnou náhradou)
-       Ako vyrábať potraviny bez použitia aditív a konzervantov
-       Snahy a kroky zodpovedných za eliminovanie nepoctivých praktík a na podporu poctivých farmárskych potravinárskych prevádzok na Slovensku a ich uplatnenia vytvorením vlastných predajných kanálov alebo v obchodných reťazcoch

Dátum a čas: 19.8.2017 (sobota) o 12:00
Téma: Perspektívy slovenskej živočíšnej výroby po plošnom zavedení kŕmenia zvierat bez GMO krmivami.

Diskutujúci:
Ing. Štefan Ryba, PhD. – Generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, MPRV SR
Mgr. Martin Bencko - Odbor rastlinnej výroby (GMO), MPRV SR
Ing. Daniela Rudá – Hlavný štátny radca, odbor rastlinnej výroby, MPRV SR
Ing. Peter Juhász – Riaditeľ odboru živočíšnej výroby, MPRV SR
Ing. Marián Uhrík – Predseda Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Ing. Lelkes Peter – Predseda družstva PD Sokolce
Ing. Róbert Németh Konateľ spoločnosti Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Slovensko je jediná krajina v EÚ, ktorá aj vzhľadom na nízke stavy hospodárskych zvierat vie pri kŕmení zvierat zabezpečiť celoplošnú náhradu GMO sóje z dovozu za sóju vlastnej produkcie. Zvládnutím tejto výzvy a zavedením hodnoverného certifikovania bez GMO produkcie rastlinnej výroby, kŕmnych zmesí, chovaných zvierat a vyrábaných potravín by prinieslo:
o   dopyt a spotrebu slovenských potravín bez GMO na Slovensku;
o   produkty slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva – by sa stali žiadaným vývozným artiklom na každej úrovni výrobnej vertikály.

Dátum a čas: 19.8.2017 (sobota) o 14:00
Téma: Špecifiká zamestnávania pracovníkov v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Diskutujúci:
Mgr. Branislav Ondruš – Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. -Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ing. Milan Semančík – Predseda slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Ing. Martina Rafajová, PhD. – Riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci, PPA
Ing. Marián Varga – Prezident ovocinárskej únie SR
JUDr. Ing. Zuzana Ščibran Kukurová – Právnička Agrotrade Group, všeobecné právo

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:
-       Sezónnosť prác – vegetačné a mimovegetačné obdobie
-       Špeciálne nárazové práce (v ovocinárstve a pestovaní zeleniny) – strihanie viniča, ručný zber plodov, …
-       Potreba nepretržitej starostlivosti o zvieratá – 365 dní v roku, 24 hodín denne
-       Vplyv počasia a možnosť vykonávať práce
-       Stráženie objektov a úrody
-       Zákonník práce a problematika dohôd o vykonaní práce, zamestnanie na dobu určitú, minimálna mzda, práce počas víkendov a sviatkov, práce v noci
-       Zvýšenie minimálnej mzdy, najnižšia vzdelanostná úroveň zamestnaných pracovníkov v živočíšnej výrobe, špec. rastlinnej výrobe atď.

 

ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM – BLOK PREDNÁŠOK 

Pavilón K

Organizátor:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

1. blok prednášok:

Názov: Inovatívne možnosti výroby potravín

Garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

Termín konania: 18. augusta 2017 od 10:00 do 12:00 h

10:05 – 10:20  

Voľba budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

10:20 – 10:35 

Mäsové výrobky: áno či nie?

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

10:35 – 10:50 

SCI: PEL-0V0-ZEL (pátranie po alergénoch)  

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

10:50 – 11:05 

Celiakia – strašiak s riešením                                

doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

11:05 – 11:20 

Kovy: počúvate signály vlastného tela?                  

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

11:20 – 11:35 

Inovácie v agropotravinárstve                                 

doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

11:35 – 11:50 

Progresívne metódy výskumu na trhu potravín: získavanie a spracovanie neuromarketingových dát           

Ing. Jakub Berčík, PhD.

 

2. blok prednášok:

Názov: Nové trendy v poľnohospodárskej technike

Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, Technická fakulta SPU v Nitre

Termín konania: 18. augusta 2017 od 13:00 do 15:00 h

13:05 – 13:30  

Efektívne využívanie modernej poľnohospodárskej techniky         

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

13:30 – 13:50 

Možnosti znižovania nákladov pri prevádzke strojových súprav v rámci výrobných technológií uplatňovaných v rastlinnej výrobe     

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

13:50 – 14:10 

Moderné prvky ustajnenia na zmiernenie tepelnej záťaže dojníc kondukciou  

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.

14:10 – 14:30 

Navigácia robotov medzi poľnohospodárskymi plodinami            

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.

14:30 – 14:50 

Transfer technológií a inteligentné poľnohospodárstvo  

doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

 

mapa

Mapa výstaviska