Info zákon – Sadzobník

Pokyny na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 628/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na zabezpečenie úloh zo zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z., je Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, povinný sprístupniť informácie spôsobom a v rozsahu stanovenom v zákone. Je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 citovaného zákona, nakoľko bol zriadený štátnym orgánom. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 512/2007-250 zo dňa 7. 12. 2007 bola príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra zrušená k 31.12. 2007 a dňom 1.1. 2008 majetok zrušenej štátnej príspevkovej organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, vrátane súvisiacich práv a záväzkov vložil zakladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR do založeného štátneho podniku Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Spolu s týmto majetkom prešli na štátny podnik aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky zrušenej štátnej príspevkovej organizácie. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik sa v celom rozsahu stal právnym nástupcom zrušenej štátnej príspevkovej organizácie.

1) Žiadateľom informácií môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie podľa § 3 ods.3 zákona a nemusí preukázať právny, alebo iný dôvod záujmu o informácie.
2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov prostredníctvom siete internetu na adresu: www.agrokomplex.sk
3) § 5 Povinné zverejňovanie informácií

a) Miesto, čas, spôsob akým sa poskytujú informácie:
Agrokomplex Nitra, štátny podnik
Výstavná č. 4
949 01 Nitra

oddelenie: sekretariát riaditeľa Agrokomplexu – Výstavníctva Nitra
meno povereného pracovníka: Marcela Vágová, asistentka riaditeľa
tel.: 037/ 6572 404
e-mail: vagova@agrokomplex.sk
Informácie, kde možno podať žiadosť, návrh, alebo podnet :
od 8:00 do 12:00 hodiny osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.
Žiadateľ môže požiadať o sprístupnenie informácie:
a) písomne (osobným doručením, poštou, faxom, elektronickou poštou)
b) ústne (osobne alebo telefonicky) u poverenej pracovníčky
c) e-mailom
Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať nasledovné údaje, nevyhnutné na vybavenie žiadosti:

1. Meno, priezvisko (resp. organizácia), presnú adresu, PSČ, číslo telefónu, faxu, emailovú adresu
2. Presnú formuláciu požadovanej informácie, alebo obsah požadovaných informácií, o ktoré žiadateľ žiada
3. Požadovanú formu a spôsob doručenia požadovanej informácie

Sprístupnenie informácií sa môže vykonávať ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením kópie, výpisu alebo odkopírovaním informácie, faxom, poštou, alebo elektronickou poštou.

b) Opravné prostriedky
Ak žiadosť o poskytnutie informácie bude odmietnutá, žiadateľ môže podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí informácie na nadriadený orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. Pokiaľ odvolací orgán nerozhodol o odvolaní do 15 dní, usudzuje sa, že rozhodol o potvrdení neposkytnutia požadovaných informácií. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 Občianskeho súdneho poriadku. Neposkytnutie prístupu k informáciám je možné iba podľa § 8 – 12 z. č. 211/2000 Z.z.

c) Lehoty na vybavenie žiadosti
Žiadosť o poskytnutie informácie sa vybavuje v lehote do 8 dní od podania žiadosti. V osobitných prípadoch možno lehotu predĺžiť ešte o 8 dní podľa § 17 z. č. 211/2000 Z.z. doplneného a upraveného zákonom č. 628/2005 Z.z. zo 14.12.2005. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní žiadosť doplnil. Ak ich napriek tomu nedoplní, povinná osoba žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená. Na žiadosť povinná osoba potvrdí podanie a oznámi predpokladanú výšku úhrad spojenú s poskytnutím informácií.

d) Úhrada nákladov
Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ nevyžadujú materiálne náklady so zhotovením kópií, technických nosičov a zasielaním informácií. Pokiaľ si poskytnutie informácii vyžaduje materiálne náklady účtujeme ich podľa sadzobníka úhrad MP SR za poskytnutie informácií.

4) Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytnutím informácií podľa z. č. 211/2000 Z.z.
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií.
5) Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom ktorý umožňuje hromadný prístup t.j. na internete www.agrokomplex.sk a v sídle Agrokomplexu Nitra, štátny podnik na Výstavnej ul. č.4 na sekretariáte riaditeľa.
6) Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik na základe zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám má povinnosť sprístupniť informácie uvedené v § 9 ods. 3 a 4 zákona, avšak len na základe žiadosti, len vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v príslušnej štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii.
7) Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik zverejňuje informačné dokumenty podľa § 5 ods.1, ktoré má k dispozícii, obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje ich prístupnosť.

 • Zakladacia listina
 • Organizačný poriadok
 • Organizačná štruktúra – na webstránke
 • Zoznam zamestnancov – na webstránke

Ostatné uvedené dokumenty sú prístupné u poverených pracovníkov : Ing. Márie Balkovej, vedúcej personálneho oddelenia a Mgr. Kláry Kolčákovej, podnikovej právničky. Ako štátny podnik poskytuje údaje o výsledkoch hospodárenia jeho hlavnej činnosti v zmysle aktuálnych Zmlúv o dielo uzatvorených medzi MP SR a Agrokomplexom – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik na konkrétne činnosti.
Obmedzenie prístupu k informáciám a odmietnutie prístupu k informáciám sa uskutočňuje podľa § 8 – 12.
Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, štátny podnik neposkytuje sprístupnenie informácií v týchto prípadoch:

 • informácie v zmysle zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • informácie týkajúce sa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 428/2002 z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
 • informácie týkajúce sa zákona č. 171/2001 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 511/1992 Zb.
 • informácie tvoriace obchodné tajomstvo z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 • informácie osobného charakteru: dátumy narodenia, rodné čísla, adresy bydliska, výška platu a odmien, majetkové pomery a všetky informácie spadajúce pod § 9 z. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tieto informácie môžu byť sprístupnené len ak dotknutá osoba dala písomný súhlas (Listina ľudských práv, čl. 19 Ústavy SR, čl. III Zákonníka práce a §11, 12, 13 Občianskeho zákonníka
 • zápisnice o prešetrení sťažnosti z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
 • obsah sťažností z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach , petície z.č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon kontroly a vybavenie sťažnosti, Občiansky zákonník §11 až 13, Obchodný zákonník § 17 , z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach , z.č. 10/1996 Z.z. o kontrolne štátnej správy , z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 618/2004 Z.z.
 • informácie ktorými by bolo možné porušiť duševné vlastníctvo z. č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon )
 • informácie o verejnom obstarávaní z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • informácie týkajúce sa podnikateľských subjektov Agrokomplexu – Výstavníctva Nitra, štátneho podniku : ubytovanie, parkovanie
 • vybavovanie, sprístupňovanie a evidencia informácií na žiadosť. Žiadosť možno podať tak ako je uvedené v bode 5 tohto pokynu.
 • ak Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik nemá požadované informácie a má vedomosť kde ich možno získať, postúpi žiadosť v lehote 5 dní povinnej osobe, ktorá má žiadané informácie a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi.
 • ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok.

Zamestnanec Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, poverený vybavovaním tejto agendy vedie evidenciu, ktorá musí obsahovať:

 • dátum podania žiadosti
 • požadovanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Tento pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik a jeho porušenie jednotlivými zamestnancami bude považované za porušenie pracovnej disciplíny a môže byť dôvodom k rozviazaniu pracovného pomeru podľa § 63 ods.1 písm. e Zákonníka práce alebo k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b Zákonníka práce.

Sadzobník
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie týchto informácií:

1. Náklady spojené so zhotovovaním kópie a odoslaním informácie
a) 11,80 €/hod. za spracovanie informácie 
b) 0,05 € za vyhotovenie fotokópie jednej strany informácie formátu A4
c) 0,20 € za 1 ks CD ROM 

2. Obálka
a) formát A6 – 0,02 € 
b) formát A5 – 0,04 €
c) formát A4 – 0,08 € 
3. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
4. Informácie zasielané elektronicky (e-mailom), faxom a telefonicky sú sprístupňované 
bezplatne.
5. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením 
kópie a odoslaním informácie súhrnne neprekročia 2 €. 
6. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie nad 2 €.
a) bezhotovostne prevodom na účet v banke č.6607317028/111 s uvedením variabilného symbolu
alebo
b) v hotovosti do pokladne Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod do 11.30 hod. a v čase od 12.30 hod do 14.30 hod.

Zverejňovanie informácií v zmysle zákona:

 

 

Mapa výstaviska